ขั้นตอนการยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด 91 ) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน และ ขั้นตอนการยื่นแบบ
[ Home ] [ ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน] ขั้นตอนลงทะเบียน [ ขั้นตอนที่1 ] [ ขั้นตอนที่2 ] [ ขั้นตอนที่3 ] [ ขั้นตอนที่4 ] [ ขั้นตอนที่5 ] [ ขั้นตอนที่6 ]
ขั้นตอนการยื่นแบบ [ ขั้นตอนที่1 ] [ ขั้นตอนที่2 ] [ ขั้นตอนที่3 ] [ ขั้นตอนที่4 ] [ ขั้นตอนที่5 ]